tbfabrik@mail.ru Mary welaýaty, Tagtabazar etraby, Erden geňeşligi

Biz barada


Tagtabazar pagta egirme fabrigi

Tagtabazar pagta egirme fabriginiň işiniň esasy görnüşi pagta süýüminden Nm 20/1,27/1, 34/1 ölçeglerde nah ýüplük öndürmek. Tagtabazar pagta egirme fabriginiň önümçilik kuwwatlylygy Nm 44/1 DK göra, bir ýylda 4 500 tonna nah ýüpligini öndürmeklige niýetlenen. Pagta süýümi Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň tabşyryknamasy esasynda onuň garamagyndaky pagta arassalaýjy kärhanalaryndan alynýar. Öndürilen taýýar önümler Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň tabşyryknamasy esasynda ministrlige degişli kärhanalara goýberilýär.
Doly oka

Önümlerimiz


Nah ýüplük

  • Görnüş: Nah ýüplük Ring
  • Fabrikamyzda şu aşakdaky görnüşlerde nah ýüplükler öndürilýär: Nm 20/1,27/1, 34/1
  • Töleg şertleri: 100% bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: 30 günüň dowamynda. 

Önümçilikden pursatlar