tbfabrik@mail.ru Mary welaýaty, Tagtabazar etraby, Erden geňeşligi
img-fluid

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 19 million 446 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Şotlandiýanyň, Owganystanyň, Gruziýanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni we uçar kerosinini satyn aldylar. Şeýle-de BAE-niň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi satyn aldylar.

Mundan başga-da...

img-fluid

Türkmenabatly tikinçileriň ýokary netijeleri

Türkmenabadyň tikin fabriginiň zähmetsöýer tikinçileri 2023-nji ýyly ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlemekligiň hötdesinden geldiler.

Ussat tikinçileriň tutanýerli zähmeti, çeper ellerden çykan tikin önümleriniň hil derejesiniň ýokary bolmaklygy, kärhanada işleriň guramaçylykly ýola goýulmagy hem-de yzygiderli gözlegler netijesinde ýyllyk meýilnama 125 göterimden aşyrylyp amal edildi. Şeýle ýokary netijäniň gazanylmagy fabrikde öndürijilikli zähmet çekmeklik we dynç almaklyk üçin amatly iş ş

img-fluid

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 51 million 329 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Maltanyň telekeçileri we beýlekiler «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen uçar kerosinini, polipropileni, yşyklandyryş kerosinini satyn aldylar. Beýik Britaniýanyň işewür toparlarynyň wekillerine bolsa «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamid ýerlenildi.

Mundan başga-da, daşary ýurt ...

img-fluid

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 25 million 117 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 22-si hasaba alyndy. 

Russiýa Federasiýasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen uçar kerosinini, şeýle hem “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň tehnologik desgalarynda öndürilen karbamidi satyn aldylar. 

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gyr...

img-fluid

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 18 million 114 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy. 

Birleşen Arap Emirlikleriniň, Özbegistanyň, Gruziýanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni, binýatlyk ýagyny hem-de dizel ýangyjyny satyn aldylar. 

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Özbegistanyň we Pakistanyň telekeçilerine ýüpek çig...

img-fluid

Daşoguzda durmuş düzümleri işjeň ösdürilýär

Daşoguz şäherinde «Dokma önümleri söwda merkezi» atly söwda merkeziniň zallarynda ýurdumyzyň dokma senagatynyň önümleri giňden görkezilýär.

Binany abatlamak we gaýtadan enjamlaşdyrmak işleri geçirilenden soň, şu ýylyň güýzünde açylan Gurbansoltan eje köçesiniň ugrundaky bu söwda merkezi Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan öndürilýän önümleri ýerlemäge ýöriteleşdirilendir. Bu ýerde alyjylara hödürlenilýän harytlaryň görnüşleri örän köp bolup, çaga egin-eşiklerini, ...

img-fluid

Türkmenistanda täze ýylyň öňýanynda söwdalar gyzgalaňly barýar

Täze 2024-nji ýylyň gelmegine bary-ýogy 10 gün galdy. Häzir tutuş ýurdumyz boýunça täze ýylyň öňýanyndaky söwdalar gyzgalaňly häsiýetde barýar.

Bazarlar we söwda nokatlary azyk hem-de oba hojalyk önümleriniň bolçulygy bilen begendirýär. Baýramçylyk söwdalary ter miweleri, gök önümleri, peýnirleri, şöhlatlary we deňiz önümleriniň tagamlaryny hödürleýär. Täze ýyl desterhanynyň esasy tagamy bolsa etden we guşlardan taýýarlanylan gyzgyn naharlar bolmagynda galýar. Ýurdumyzyň önüm öndürijileri et önü

img-fluid

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million 105 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy.

Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna karbamidi («Türkmenhimiýa» döwlet konserni), yşyklandyryş kerosinini satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine dokma senagaty önümleri, nah ýüplük we mata, pagta süýümi, gaýtadan dikeldilen süýüm, pagta egriji hem-de senagat önüm...

img-fluid

Ýurdumyzyň Täze ýyl Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy

Düýn hemmeler üçin uzak garaşylan, şatlykly we mähriban baýramyň — Täze ýylyň ýetip gelýändigini alamatlandyryp, ýurdumyzyň Baş arçasy nurana öwüşginde ýalkym saçdy.

Asylly däbe görä, paýtagtymyzyň Köpetdagyň etegindäki täsin tebigy künjekleriniň birinde ýerleşýän “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki giň meýdança dabaralaryň geçirilýän merkezine öwrüldi. Bu ýerde iň owadan belent arça oturdylyp, ertekiler şäherjigi emele geldi.

Dürli öwüşginde nur saçýan şarlardyr çyrajyklardan, yşyklandy...