tbfabrik@mail.ru Mary welaýaty, Tagtabazar etraby, Erden geňeşligi
img-fluid

Türkmenabat tikin fabrigi meýilnamany 114% berjaý etdi

Türkmenabat tikin fabriginde ýylyň başyndan bäri 28 million 795 müň manatlykdan gowrak halkyň sarp edýän önümleri öndürildi. Bu meýilnamanyň 114 göterim berjaý edilendigi aňladýar.

Jeyhun.news habar gullugynyň habaryna görä, fabrikde dürli görnüşli eşikleriň 150-den gowragy öndürilýär. Olaryň arasynda ulular we dürli ýaşly çagalar üçin geýimler, ýorganlaryň we ýassyklaryň daşlygy, okuwçy gyzlar üçin eşikler, okuwçylar üçin ýantorbalar we beýlekiler ilatyň arasynda uly islegden peýdalanýar.

Häzir...

img-fluid

2022- nji ýylyñ 6 aýynyň jemi boýunça

2022- nji ýylyñ 6 aýynda 2786.6 tonna pagta suyumi onümcilige alnyp 2184.0 tonna nah yuplük öndurildi. Jemi bahasy 34805494 manatlyk nah ýüplügi öndurildi. 2022- nji ýylyñ 6 aýynda onümi yerlemekden 34060628 manat peyda alnyp , 2021- nji ýylyñ degisli dowri bilen deñesdirilende 6436748 manat artyk peyda alyndy.  

img-fluid

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 11-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň telekeçileri nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 645 müň dollaryndan gowrak boldy.

Nah ýüplük Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Hindistanyň, Gazagystanyň telekeçileriniň geleşikleriniň esasyny düzdi. Geleşikleriň jemi bahasy 8 million 885 müň manatdan gow...

img-fluid

DAŞOGUZ ŞÄHERINDÄKI «SERDAR» PAGTA EGRIJI FABRIGINIŇ DURKY TÄZELENER

Daşoguz şäherindäki «Serdar» pagta egriji fabriginiň durkuny täzelemek we döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrmak göz öňünde tutulýar. Şunda Dokma senagaty ministrligi tarapyndan halkara bäsleşik geçirilip, bu mesele boýunça teklipler öwrenildi.

Daşoguzda geçirilen göçme Hökümet mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjowyň hasabatynda bellenişi ýaly, fabrigiň durkunyň täzelenip, döwrebap enjamlar bilen täzeden enjamlaşdyrylmagy netijesinde kärhananyň önümçilik kuwwaty artar, öndürilýän önümleriň hili ýoka...

img-fluid

TÜRKMENISTANYŇ DOKMA BRENDLERINIŇ ONLAÝN SÖWDASY ARTÝAR

Golaýda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Altyn Asyr» harytşynaslyk merkezi ähli dokma kärhanalarynyň öndürýän önümleriniň onlaýn söwdasy üçin ýörite web-saýty işe girizdi. «Altyn Asyr söwda meýdança» diýlip atlandyrylan onlaýn söwda platformasy arkaly Türkmenistanda öndürilen dokma önümlerini oturan ýeriňde satyn almak mümkin. Häzirki wagtda onlaýn sargyt edilen harytlaryň eltmesi Aşgabat şäheri boýunça tölegsiz amala aşyrylýar. Geljekde bu hyzmat ýurdumyzyň welaýatlarynda hem elýet...

img-fluid

TÜRKMENISTANYŇ DOKMA ÖNÜMLERI 20 ÝURDA EKSPORT EDILÝÄR

Türkmenistanda öndürilýän dokma önümleri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Ýewropa we Aziýa yklymlaryndan bolan ýurtlaryň 20-sine eksport edilýär. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär.

Ýurdumyzda öndürilen dokma önümlerini esasy satyn alyjy ýurtlar Gruziýa, Türkiýe, Eýran, Birleşen Arap Emirlikleri, Russiýa, Hytaý, Ermenistan, Azerbaýjan, Belarus, Ukraina we Gazagystan bolup durýar. Dokma senagaty pudagy daşary ýurt kompaniýalary we maliýe guramalary bilen hem işjeň hyzmat...

img-fluid

Tagtabazaryň dokma fabrigi önümleriniň eksportyny artdyrmagy nazarlaýar

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky pagta-egirme fabriginde geçen 2020-nji ýyl meýilnamasy boýunça 4100 tonna bolup, 4271.5 tonna nah ýüplükler öndürilip, meýilnama 104.2 göterim amal edildi.

Fabrigiň önümleri esasan-da Türkiýä, Russiýa, BAE, Gazagystan, Gyrgyzstan, Gruzýa, Päkistan we Azerbeýjan döwletlerine ugradylýar. Şu ýylyň dowamynda eksport edilýän ýurtlaryň sanyny artdyrmak üçin işler alnyp barylýar.

1997-nji ýylda açylan fabrikde dokuz bölüm bolup, desga jemi 5.25 gektar meýdany eýe...