tbfabrik@mail.ru Mary welaýaty, Tagtabazar etraby, Erden geňeşligi
img-fluid

Aşgabatda güýzki-gyşky lybaslaryň görkezilişi bolar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny güýzki-gyşky lybaslaryň görkezilişine çagyrýar. Dabara Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýär.

Lybaslaryň görkezilişigi 4-nji dekabrda «Altyn asyr» söwda merkezinde bolar. Dabara gündiz sagat 12-de başlar.

img-fluid

Lebabyň dokmaçy zenanlary bäsleşdi

Türkmenabat şäherindäki «Lebap» söwda we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda «Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.

Oňa welaýatyň dokma senagaty ulgamynda zähmet çekýän dokmaçy gyzlaryň 9-sy gatnaşdy. Olar öz aralarynda bäsleşigiň «Gadymy nagyşlaryň syrlary», «Sungatym bar — hormatym bar», «Kesbi-kärim nesillere görelde» ýaly şertleri ...

img-fluid

Tagtabazaryň dokma fabrigi önümleriniň eksportyny artdyrmagy nazarlaýar

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky pagta-egirme fabriginde geçen 2019-njy ýyl meýilnamasy boýunça 4097,6 tonna bolup, 4254 tonna nah ýüplükler öndürilip, meýilnama 103.8 göterim amal edildi.

Fabrigiň önümleri esasan-da Türkiýä we Russiýa ugradylýar. Şu ýylyň dowamynda eksport edilýän ýurtlaryň sanyny artdyrmak üçin işler alnyp barylýar.

1997-nji ýylda açylan fabrikde dokuz bölüm bolup, desga jemi 5.25 gektar meýdany eýeleýär.

Dokmaçylyk desgasy döwrebap tehnologiýalar bilen doly enjamlaşdyr...