tbfabrik@mail.ru Mary welaýaty, Tagtabazar etraby, Erden geňeşligi
img-fluid

Wengriýa Türkmenistanyň energetika syýasatyna ýokary baha berýär hem-de bu babatdaky hyzmatdaşlyga taýýardygyny tassyklady

Wengriýa Türkmenistanyň durmuşa geçirýän, diwersifikasiýalaşdyrmak hem-de deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan energetika syýasatyna ýokary baha berýär hem-de bu babatdaky hyzmatdaşlyga taýýardygyny tassyklady.

Bu barada Budapeştde iş sapary bilen bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda geçirilen gepleşiklerde bellenildi.

Duşuşygyň dowamynda energetika ulgamy tagallalary birleşdirmegiň ileri tutu...

img-fluid

«Çeper» ýurdumyzyň mekdep bazarlaryny işjeň üpjün edýär

Şu ýyl täze okuw ýyly üçin mekdep eşikleriniň giň görnüşi Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Çeper» Daşoguz egin-eşik fabriginiň işgärleri tarapyndan hödürlenýär.

Kärhana birnäçe ýyllardan bäri mekdep bazarlaryna önümleri işjeň berijileriň biri hökmünde üstünlikli çykyş edýär.

Onuň önümlerine diňe bir ýerli okuwçylaryň arasynda däl, eýsem, sebitdäki deň-duşlarynyň arasynda-da isleg bildirilýär.

Mekdep eşikleri pudagyň ýöriteleşdirilen dükanlarynda köp satylýar.

Geýimleriň ähli görnüşl...

img-fluid

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 87 million 808 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen awtobenzini, dizel ýangyjyny, uçar kerosinini, polipropileni satyn aldylar. BAE-niň, Türkiýäniň telekeçileri “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Hytaýyň, Bi...

img-fluid

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 11 million 616 müň 300 dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 14-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Maltanyň, Ukrainanyň, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni, uçar kerosinini, suwuklandyrylan gazy, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi satyn aldylar.

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna BAE-niň, Türkiýäniň, Gonkongyň, Gyrgyzystanyň we...

img-fluid

Aşgabat şäherinde 23-28-nji noýabry aralygynda Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçiriler

Halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak, bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, şeýle hem ýurdumyzyň halkara sport abraýyny has-da belende götermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetine Halkara kuraş assosiasiýasy bilen bilelikde...

img-fluid

Arkadag şäheriniň ösen tehnologiýalary

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi Arkadag «akylly» şäheriniň sanly ekoulgamynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine bagyşlanan ylmy we amaly maslahat geçirdi.

Maslahata Tehnologiýalar merkeziniň alymlaryndan başga-da, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Arkadag şäher komitetiniň başlygy, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we inform...

img-fluid

Ýurdumyzyň orta mekdepleri birinji synp okuwçylaryny kabul etmäge we täze okuw ýylyna taýýarlanýarlar

Awgust aýyndan başlap Türkmenistanyň paýtagtyndaky we welaýatlardaky orta mekdepler çagalary birinji synpa kabul etmek üçin resminamalary kabul edip başlarlar.

Mekdepde okamak üçin şu resminamalar  ̶  dogluş hakyndaky şahadatnama (göçürme), ýaşaýan ýeriňdäki saglyk öýünden  bellenilen nusgadaky lukmançylyk kartasy, çagalar bagyndan häsiýetnama  gerek.  Şeýle hem  mekdebe girmek üçin bellenen nusgada anketa doldurmaly we resminamalar tabşyrylanda ata-eneleriň pasportlary (asyl nusgalary) bolmaly....

img-fluid

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 3-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň işewürleri bolsa jins matasyny, tekiz boýalan we tüýjümek žakkard önümleri satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 2 million dollaryndan gowrak boldy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri manat serişdelerine bahasy 7 million 150 müň manada deň bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

img-fluid

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 11-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna BAE-niň, Azerbaýjanyň telekeçileri boýalan tüýjümek önümleri we nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 1 million 252 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri bahasy 42 million 482 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.